خانه / خواندنیها / دوست خوب کیست؟

دوست خوب کیست؟

پیرمردبه من نگاه کردوپرسید:چندتادوست داری؟

گفتم چرابگم ده یابیست تا…جواب دادم فقط چندتایی

پیرمردآهسته ودرحالیکه سرش راتکان می دادگفت:توآدم خوشبختی هستی

که این همه دوست داری . ولی درموردآنچه که می گویی خوب فکرکن

خیلی چیزهاهست که تو نمی دونی دوست فقط اون کسی نیست که…

توبهش سلام می کنی,دوست دستی است که توراازتاریکی وناامیدی بیرون

می کشددرست هنگامی دیگرانی که توآنهارادوست می نامی سعی دارند

تورابه درون آن بکشند.دوست حقیقی کسی است که نمی تونه تورارها کنه.

صدائیه که نام تورازنده نگه می داره.حتی زمانی که دیگران تورابه فراموشی سپرده اند.

امابیشترازهمه دوست یک قلب است یک دیوارمحکم وقوی درژرفای قلب انسان ها

جایی که عمیق ترین عشق هاازآنجامی آید! .پس به آنچه می گویم خوب فکرکن

زیراتمام حرفهایم حقیقت است وفرزندم یکباردیگرجواب بده چندتادوست داری؟

سپس ایستاد ومرانگریست درانتظارپاسخ من, بامهربانی گفتم:اگرخوش شانس باشم…فقط یکی …وآن تویی

 بهترین دوست کسی است که شانه هایش رابه تومی سپارد.درتنهائیت توراهمراهی می کند.

ودرغمهاتورادلگرم می کندکسی که اعتمادی راکه بدنبالش هستی به تو می بخشد

وقتی مشکلی داری آن راحل می کندوهنگامی که احتیاج به صحبت کردن داری

به توگوش می سپارد

درباره supervisor

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند. *

*